فیلتر هیدرولیک

فیلتر هیدرولیک

فیلتر هیدرولیک

شماره فنی 1194740

توضیحات

فیلتر هیدرولیک

شماره فنی ۱۱۹۴۷۴۰

کارخانه ایتالیا