فیلتر گازوئیل

فیلتر گازوئیل

فیلتر گازوئیل

شماره فنی 1R0749

توضیحات

فیلتر گازوئیل

شماره فنی ۱R0749

کارخانه ایتالیا