واشر گسکت

واشر گسکت

واشر گسکت

شماره فنی 9Y1979

توضیحات

واشر گسکت

شماره فنی ۹Y1979

کارخانه ایتالیا