پمپ روغن

پمپ روغن

پمپ روغن

شماره فنی 6I1346

توضیحات

پمپ روغن

شماره فنی ۶I1346

کارخانه ایتالیا