RM3-T8 XL

RM3-T8 XL

با طراحی سر بهینه شده برای کاربرد در ماشین های با توان متوسط تا بالا

توضیحات