RM3-TB 13

RM3-TB 13

مناسب برای بتن ریزی، مناسب برای ماشین های با اندازه متوسط

توضیحات