RM3-TB 15

RM3-TB 15

مناسب برای بتن ریزی، مناسب برای ماشین های با اندازه متوسط تا بزرگ

توضیحات