فروشگاه

 • نتخاب مناسب برای کاربردهای چند منظوره در دستگاه های با قدرت متوسط تا بالا
 • انتخاب مناسب برای کاربردهای چند منظوره در ماشین های پرقدرت، مناسب برای اجرای آسفالت و بتن.
 • برای اجرای آسفالت روی دستگاه های اندازه متوسط
 • برای اجرای آسفالت روی دستگاه های اندازه متوسط به بالا
 • انتخاب برای کاربردهای سنگین چند منظوره در دستگاه های با توان متوسط به بالا.
 • برای آسفالت اقتصادی در ماشین های با توان متوسط و بالا
 • با طراحی سر بهینه شده برای کاربرد در ماشین های با توان متوسط تا بالا
 • انتخاب سنگین برای قدرت متوسط تا ماشین آلات با قدرت بالا
 • انتخاب کار سنگین برای کاربرد چند منظوره در دستگاه های با توان متوسط به بالا.
 • مناسب برای بتن ریزی، مناسب برای ماشین های با اندازه متوسط
 • مناسب برای بتن ریزی، مناسب برای ماشین های با اندازه متوسط تا بزرگ
 • برای اجرای آسفالت با دستگاه های کوچک