RM3-T6

RM3-T6

برای اجرای آسفالت روی دستگاه های اندازه متوسط

توضیحات