RM3-T10

RM3-T10

انتخاب مناسب برای کاربردهای چند منظوره در ماشین های پرقدرت، مناسب برای اجرای آسفالت و بتن.

توضیحات